AFRO SOY

SAN ANTERO

PUNTAJES DIA 1

Grupo:76

Mejor bailador:18

Mejor Bailadora:17

Mejor Tambolero:

Mejor Cantadora:19

 

PUNTAJES DIA 2

Grupo:125

Mejor bailador:18

Mejor Bailadora:17

Mejor Tambolero:

Mejor Cantadora:19